บุหรี่ไฟฟ้าสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ ?

หลายคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยเครื่องบิน อาจมีความกังวลในเรื่องการพกพาบุหรี่ไฟฟ้าเอาขึ้นเครื่องได้ไหม? โดยเราจะยึดตามกฎการบินเป็นหลัก ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้านั้นจัดอยู่ในหมวดสิ่งของควบคุมที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่เป็นลักษณะของการพกติดตัวหรือใส่ไว้ในสัมภาระที่พกขึ้นเครื่องบินเท่านั้นไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม กฎการบินนั้นไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ไฟฟ้า ใช้งาน หรือชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องบินโดยเด็ดขาด และยังต้องเก็บอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ 

ในส่วนของขวดน้ำยานั้นสามารถพกได้ แต่ความจุต้องห้ามเกิน100 ml.ต่อหนึ่งชิ้น และรวมทั้งหมดไม่เกิน 1000 ml. ซึ่งโดยส่วนใหญ่ความจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามักจะไม่เกิน 30 ml. จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ทั้งการนำใส่สัมภาระขึ้นเครื่องบินและโหลดใต้ท้องเครื่อง

ทั้งนี้ทั้งนั้นการเดินทางด้วยเที่ยวบินไปต่างประเทศ ท่านต้องตรวจสอบกฎข้อห้ามของแต่ละประเทศด้วยว่ามีข้อห้ามเกี่ยวกับการนำเข้าของบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ เพราะกฎการบินนั้นเป็นคนละส่วนกับกฎหมายของแต่ละประเทศ จึงอยากให้ตรวจสอบก่อนให้แน่ใจนั่นเอง